lvruen

Par komisiju

Saskaņā ar 2005. gada 05. maija Saeimas deklarācijā „Par Latvijā īstenotā PSRS totalitāri komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu” noteikto uzdevumu Ministru kabinets ar 2005. gada 05. augusta rīkojumu Nr.523 (prot. Nr.44 34.§) ir izveidojis komisiju „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (turpmāk - Komisija). Šī Komisija darbojās līdz 2009.gada 1.augustam, kad krīzes dēļ tās darbība uz laiku tika apturēta.

Komisijas pamatuzdevumi saskaņā ar Saeimas 2005.gada 05.maija deklarācijā „Par Latvijā īstenotā PSRS totalitāri komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu” Ministru kabinetam noteiktajiem uzdevumiem ir:

  • noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu;
  • noteikt masu kapu vietas;
  • apkopot visu informāciju par represijām, masveida deportācijām;
  • aprēķināt zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij;
  • aprēķināt zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas iedzīvotājiem.

Līdz šim Komisijas uzdevumā ir izstrādāti vairāk nekā 50 pētījumi ekonomikas, vides aizsardzības, demogrāfijas un vēstures jomās.Šiem pētījumiem veiktas arī 56 ekspertīzes. Ar Komisijas atbalstu pabeigts izstrādes darbs un izdota grāmata „Aizvestie” 3 biezos sējumos, noorganizētas 2 konferences un vairāki semināri. Šobrīd tiek veidota PSRS okupācijas režīmā politiski represēto personu datu bāze un gatavotas trīs grāmatas izdošanai.
Komisijas 2009. gada 30. jūlija Informatīvajā ziņojumā konstatēts, ka Latvijas valstij PSRS okupācijas režīma nodarītie zaudējumi lēšami vairāk nekā 200 miljardi latu (~300 miljardi EUR) apmērā. Tas nozīmē, ka šiem zaudējumiem ir liela ietekme uz Latvijas attīstību pēc neatkarības atgūšanas visās jomās līdz pat šodienai.

Komisijas darbs nepieciešams:
  • Lai nodrošinātu vēstures objektīvu zinātnisku izpēti;
  • Lai sabiedrībai deklarētu okupācijas laikā nodarīto zaudējumu faktu, tādējādi no starptautisko tiesību viedokļa izpildītu okupētas valsts objektīvu pienākumu;
  • Lai attiecībās ar Krievijas Federāciju  varētu argumentēti uzsvērt okupācijas faktu, ka esam 1918. gadā proklamētā valsts, nevis Latvijas PSR, un ka atbilstoši starptautisko tiesību principiem neatsakāmies no prasībām pret Krieviju kā PSRS tiesību un pienākumu mantinieci;
  • Lai Latvija varētu sagatavoties iespējamām starptautiskajām procedūrām nolūkā pieprasīt juridiski un ekonomiski pamatotas kompensācijas no Krievijas Federācijas;
  • Lai aprēķinos iegūtā informācija pašreizējai un nākamajām paaudzēm sniegtupilnvērtīgu izpratni par PSRS okupācijas laika ietekmi.


Intervija ar MK komis. priekšs. Gati Krūmiņu

Kāpēc jāaprēķina okupācijas zaudējumi

Lietuvas tieslietu ministra viedoklis par zaudējumu aprēķināšanu